Disclaimer

Deze website bevat algemene informatie ten aanzien van Juraad vastgoed- en aanbestedingsrecht. Bedoelde informatie is zo volledig, actueel en correct mogelijk weergegeven. Voorgaande kan echter niet worden gegarandeerd. De informatie op de onderhavige website wordt beschikbaar gesteld zonder impliciete of expliciete garantie ten aanzien van geschiktheid, kwaliteit en/of  nauwkeurigheid danwel geschiktheid voor een specifiek doel.

Koppelingen (links) met andere websites zijn alleen maar bedoeld om de gebruiker van de onderhavige website te wijzen op het bestaan van de betreffende sites. Juraad vastgoed- en aanbestedingsrecht heeft geen enkele invloed op vorenbedoelde sites. Een link met een dergelijke website betekent derhalve niet dat Juraad vastgoed- en aanbestedingsrecht een dergelijke website ondersteunt, aanbeveelt danwel goedkeurt.

E-mailberichten gaan uit van Juraad vastgoed- en aanbestedingsrecht en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Deze berichten kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens is beschermd. Indien u als lezer van een e-mailbericht niet de geadresseerde bent, wordt u hierbij gewezen op het feit dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van het betreffende e-maibericht en het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u een e-mail abusievelijk hebt ontvangen brengt u ons daarvan dan alstublieft op de hoogte. Juraad vastgoed- en aanbestedingsrecht is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van een e-mailbericht. Juraad vastgoed- en aanbestedingsrecht is niet aansprakelijk voor de eventuele aanwezigheid van virussen.